Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Edozein elkartek

Ekarri beharreko agiriak

  • Eskabide-orria.
  • Eskabide-orriaren sinatzailearen NANaren fotokopia.
  • Elkartearen estatutuak (entitateak azken hiru urteetan aurkeztu ez baditu edo aldaketarik egin badute soilik).
  • Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan eginiko inskripzioaren ziurtapena edo fotokopia konpultsatua.
  • Bankuaren ziurtapena zeinetan kontu-korrontearen zenbakia eta titularra agertzen baititu. Elkarteak izan behar du titularra;pertsona fisikoek, ordea, ez. Salbuespenez, elkarte eskatzaileak ziurtapenik azken hiru urteetan aurkeztu ez badu edota aldaketarik egon bada.  
  • Egin beharreko jardueren gaineko egitasmoa edo egitaraua, ezaugarriak, helburuak eta egutegia agertzen dituelarik.
  • Bizkaiko Foru Aldundiko ziurtapena, betebehar fiskalak eguneraturik dituelakoa edo hala badagokio, haietatik salbuetsita dagoelakoa.
  • Beste diru-laguntza batzuetarako eskarien aitorpena.
  • Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua.
  • Deialdi bakoitzean agertzen diren agiriak.

Izapidetzeko epea
180 egun

Arauak
Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-laguntzei buruzkoa.
Ordenantza Fiskala.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Informazio gehiago
Urteko deialdia

Dokumentuak

Kultura eta jai eskarien imprimakia (PDF 1.41MB)

Kultura jardueren diru-laguntzen deiladia (PDF 272KB)

Jai ekitaldietarako diru-laguntzen deialdia (PDF 230KB)

 Eranskina - Emandako dirulaguntzen justifikazioa (PDF 1.48MB)

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00